Korunka k Dítěti Ježíš

Tato modlitba ve formě malého růžence se skládá ze tří Otčenášů ke cti Svaté rodiny a dvanácti Zdrávasů na připomínku dvanácti let Ježíšova dětství. K růženci s patnácti zrnky je připevněna medailka s obrázkem Jezulátka.

Korunka se může recitovat následujícím způsobem:

Je možno začít znamením kříže se slovy: Božské dítě Ježíši, klaním se tvému kříži a přijímám vše, co mi chceš seslat.

Třikrát se říká A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a modlitba Otče náš.

Dvanáctkrát A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a modlitba Zdrávas, Maria. Při jednotlivých Zdrávas je doporučeno rozjímat o dvanácti tajemstvích Ježíšova dětství:

1. Vtělení Syna Božího

2. Život v lůně Panny Marie

3. Narození v Betlémě

4. Klanění andělů a pastýřů

5. Obřezání Páně

6. Klanění tří králů

7. Obětování v chrámě

8. Útěk do Egypta

9. Pobyt v Egyptě

10. Návrat do Nazareta

11. Skrytý život v Nazaretu

12. Dvanáctiletý Ježíš v chrámu

Na závěr jednou A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…

Je možno zakončit modlitbu slovy Dítě Ježíši, požehnej nám a vyslyš nás.