Novénka k Dítěti Ježíš

Novéna jako naléhavá a vytrvalá devítidenní osobní modlitba za určitou konkrétní potřebu je zvláště vhodná k vyprošení si potřebných milostí u Boha. Ježíš řekl: Proste, a dostanete – hledejte, a naleznete – tlučte, a otevře se vám! (Mt 7,7).

Každý den novénky je možno si přečíst, zaspívat nebo si poslechnout nahrávku písně:

Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš slyší hlas můj každý den, ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš, stále stejný, včera, dnes.

Ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé,

ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš přijde brzy jako Král,

Ježíš přines lásku na zem k nám.

Ó Ježíš, jemu chválu zazpívám,

ó Ježíš, krásné jméno má.

První den

Milé Dítě Ježíši! Jsem zde u tvých nohou. Obracím se k tobě, který jsi všechno. Tolik potřebuji tvou pomoc! Daruj mi, ó Ježíši, svůj pohled plný milosrdenství a pospěš mi na pomoc v mé nouzi, neboť tobě není nic nemožné.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen 

Druhý den

Ó Ježíši, kráso nebeského Otce, z tvé tváře vyzařuje paprsek božství; klaním se ti a vyznávám, že jsi pravý Syn živého Boha. Obětuji ti, Pane, celé své bytí. Kéž se nikdy neodloučím od tebe, jenž jsi mé nejvyšší dobro.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Třetí den

Ó svaté Dítě Ježíši, když hledím na tvou tvář, která se na mne usmívá, cítím se naplněn živou důvěrou. Ano, všechno očekávám od tvé dobroty. Kéž zazáří, Ježíši, mně a všem mým drahým úsměvy tvých milostí, ať mohu velebit tvé nekonečné milosrdenství.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Čtvrtý den

Ó Dítě Ježíši, tvé čelo zdobí koruna a já tě vyznávám jako svého božského Pána. Už nikdy nechci sloužit ďáblu, svým vášním, hříchu. Kraluj, Ježíši, v tomto ubohém srdci a učiň je svým navždy.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Pátý den

Hledím na tebe, nejsladší Vykupiteli, oděného do purpurového pláště. Je to tvůj královský atribut, který ke mně promlouvá o tvé krvi. O krvi, kterou jsi prolil za mne. Učiň, Dítě Ježíši, abych odpověděl na tvou oběť a neodmítal trpět s tebou a pro tebe, když mi k tomu dáš příležitost.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Šestý den

Ó láskyhodné Dítě, když vidím, jak držíš ve své ruce svět, mé srdce naplňuje radost. Mezi nesčetnými bytostmi, které udržuješ při životě, jsem i já. Vidíš mě a podpíráš v každé chvíli, chráníš mě jako své vlastnictví. Bdi nade mnou, Ježíši, a pomáhej mi v mých potřebách.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Sedmý den

Na tvých prsou, Jezulátko, se třpytí kříž. Je to znamení našeho vykoupení. Také já mám, božský Spasiteli, svůj kříž, který, ač lehký, mě až příliš často tíží. Pomoz mi jej snášet, abych jej nosil vždy s užitkem. Ty víš, jak jsem slabý. Pomoz mi, Ježíši!

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

Osmý den

Na tvé hrudi, Dítě Ježíši, visí kromě kříže i malé srdce. Je obrazem tvého Srdce, které je opravdu zlaté svou nekonečnou něhou. Ty jsi opravdovým Přítelem, který se velkodušně dává, ba obětuje se za milovanou osobu. Vylij na mne znovu, Ježíši, žár své lásky, a nauč mě na ni odpovídat.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen 

Devátý den

Tvá všemocná pravice, malý Králi, rozdává požehnání všem, kdo tě uctívají a vzývají. Žehnej také mně, Ježíšku, mé duši, mému tělu, mým starostem. Žehnej mým potřebám, aby byly ukojeny, mým touhám, aby byly vyslyšeny… Vyslyš mé prosby a budu po všechny dny velebit tvé svaté jméno.

Otče náš – Zdrávas – Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost, o kterou tě prosím (možno konkrétně vyjádřit), pokud je v souladu s tvou vůlí a s mým skutečným dobrem. Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš. Dopřej nám, abychom jednou mohli v nebi hledět tváří v tvář na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen